mercredi 13 juin 2018

Dossier 'RECLAME' (9) : exercice d'appariement; combineeroefening / vocabulaire; woordenschat / néerlandais; Nederlands

 • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
 • Suite du dossier 'Reclame' / Vervolg van het dossier 'Reclame'
 • Vocabulaire néerlandais / Woordenschat Nederlands
 • Exercice  d'appariement, exercice d'association / Matchingoefening, combineeroefening, associatieoefening
 • Thème : publicité, slogans publicitaires, messages publicitaires, annonces publicitaires / Thema : reclame, reclameslagzinnen, reclameleuzen, reclameslogans
 • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2
---------------
Exercice lexical / Lexicale oefening

Trouve la bonne lettre. / Vind de correcte letter.

01. De hoogste bergen, de witste sneeuw, de beste keuken! ➛ Welke letter ?  .....
02. De beste kwaliteit vindt u bij ons. ➛ Welke letter ?  .....
03. Slapen is even belangrijk als werken. ➛ Welke letter ?  .....
04. Wilt u ook de moeilijkste vlekken verwijderen? ➛ Welke letter ?  .....
05. Nu ik met een Auda rijd, kan ik mijn sportvliegtuig wegdoen. ➛ Welke letter ?  .....
06. Dit boek is echt beter! ➛ Welke letter ?  .....
07. Om geen natte voeten te krijgen … Lamoda-laarzen! ➛ Welke letter ?  .....
08. Witter dan het witste wit! ➛ Welke letter ?  .....
09. Akkoord, meneer, onze auto’s zijn wat duurder, maar … ➛ Welke letter ?  .....
10. Waarom zou u het met minder doen? ➛ Welke letter ?  .....
11. Vlugger, veiliger, comfortabeler! ➛ Welke letter ?  .....
12. Eet meer vis om fit te blijven! ➛ Welke letter ?  .....
13. Bros-chocolade smaakt nog heerlijker en is heel goedkoop! ➛ Welke letter ?  .....
14. Hebt u wel eens exclusievere meubels gezien? ➛ Welke letter ?  .....

Woordenschat ➛ de reclameleus : le slogan publicitaire  / de vlek : la tache  /  verwijderen : enlever  / wegdoen : se défaire de / veilig : sûr, en (toute) sécurité
---------------
Solutions / Oplossingen

01. i
02. d
03. a
04. h
05. f
06. c
07. n
08. e
09. m
10. k
11. j
12. l
13. b
14. g
---------------
Format PDF
Doctissimo - Format JPEG
-
Pinterest - Format JPEG

mardi 12 juin 2018

Dossier 'RECLAME' (8) : Probeer een reclame te schrijven!; Essayez d'écrire une publicité! / schrijfvaardigheid; expression écrite / Nederlands; néerlandais

 • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
 • Suite du dossier 'Reclame' / Vervolg van het dossier 'Reclame'
 • Expression écrite / Schrijfvaardigheid
 • Texte descriptif, description / beschrijvende tekst, beschrijving
 • Activité de classe / Klasactiviteit
 • Outils d'évaluation : grille d'évaluation / Evaluatie-instrumenten : evaluatieschema
 • Critères d'évaluation et pondération / Evaluatiecriteria en puntenverdeling
 • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2
---------------
Expression écrite / Schrijfvaardigheid


DE KOFFIE
➛ het pakje, de smaak, het aroma, de prijs, de variëteit, de geur
➛ voordelig (= gunstig), aangenaam, nieuw, lekker, krachtig (= sterk), prima (= uitstekend, heerlijk)

DE SHAMPOO
het droog/droge haar, het normaal/normale haar, het vet/vette haar, het schuim, de geur, de variëteit
➛ aangenaam, heerlijk (= prima, uitstekend), zacht, fris, fantastisch (= geweldig), tegen roos (de)

DE BATTERIJ
het resultaat (= de uitslag), de radio, de test, de kwaliteit, de duur, de prijs
➛ voordelig (= gunstig), uitstekend (= prima, heerlijk), fantatsisch (= geweldig), prima, beter, lang

DE MARGARINE
de gezondheid, de smaak, de dieetmargarine, het hart, het lichaam, de kwaliteit
➛ fijn, lekker (= smakelijk), licht (⇎ zwaar), gezond, goed, aangenaam

Doctissimo - format JPEG 
Version PDF : grille d'évaluation de l'expression écrite, texte descriptif ou informatif
Grille d'évaluation : lien explicatif

vendredi 8 juin 2018

Exercice; oefening (7) : l'adjectif qualificatif; het bijvoeglijk naamwoord / cas particuliers; bijzondere gevallen / grammaire; spraakkunst / néerlandais; Nederlands

 • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
 • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)
 • Théorie / Theorie : 👉 https://docnederlands.blogspot.com/2018/06/adjectifs-qualificatifs-epithetes-sans.htm

Exercice grammatical  / Grammaticale oefening

Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe en néerlandais!
Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels in het Nederlands!

01. Het (Europees)   ................   Parlement heeft zijn zetel in Straatsburg (Frankrijk).
[woordenschat ➛ de zetel : le siège]
02. Het was een (briljant)   .................   politicus maar vooral een (briljant)   ................   docent.
[woordenschat ➛ de docent : le professeur]
03. Met zijn (stil)   ................   en (bescheiden)   ................   natuur was hij een (knap)   ................   dirigent.
[woordenschat ➛ stil : calme / bescheiden : réservé]
04. Ik gebruik weinig (contant)   ................   geld, je kunt tegenwoordig bijna overal pinnen.
[woordenschat ➛ tegenwoordig : actuellement / pinnen : payer par carte bancaire]
05. De (Nederlands)   ................   minister van (Binnenlands)   ................   Zaken nam een (voorzichtiger)  .................   houding aan.
[woordenschat ➛ een houding aannemen : adopter une attitude]
06. Je (lekker)   ................    recept heb ik meteen gekopieerd en bewaard.
[woordenschat ➛ meteen : immédiatement / bewaren : conserver]
07. Onze duikclub heeft (wekelijks)   ...............   trainingsavonden op dinsdagavond in het (stedelijk)   ...............   zwembad van Oostende.
[woordenschat ➛ de duikclub : le club de plongée]
08. (Goed)   ...............   nieuws voor wie het leven door een (roze)   ...............   bril ziet! Een (Amerikaans)   ...............   studie toont aan dat optimisten een (gezonder)   ...............   hart hebben dan mensen die pessimistisch door het leven gaan.
[woordenschat ➛ aantonen : montrer, démontrer / het hart : le coeur]
09. Ze beschouwen hem als een (eerlijk)   ...............  politicus.
[woordenschat ➛ beschouwen als : considérer comme / eerlijk : honnête]
10. Hij was geen (groot)   ...............   staatsman, maar wel een (uitzonderlijk)   ...............   redenaar.
[woordenschat ➛ uitzonderlijk : exceptionnel / de redenaar : l'orateur]
11. Uw (plastisch)   ...............   chirurg zal eerst nagaan of u in (goed)   ...............   gezondheid verkeert.
[woordenschat ➛ nagaan = controleren verkeren in ... : être en ...., se trouver en ...]
12. De tentoonstelling werd gisteren geopend door de (algemeen)   ...............   directeur van de (Koninklijk)   ...............   Bibliotheek van België.
[woordenschat ➛ de tentoonstelling : l'exposition]
13. De (derdejaars)   ................   studenten hebben hun ervaringen gedeeld met de (eerstejaars)   ...............   studenten.
[woordenschat ➛ de ervaring : l'expérience / delen : partager]
14. De leerlingen brengen onder begeleiding van een (geweldig)   ...............   gids een bezoek aan het (Federaal)   ................   Parlement van België in Brussel.
[woordenschat ➛ onder begeleiding van : accompagné de / geweldig : formidable / de gids : le guide]
15. In het hartje van de (historisch)   ...............   kaasstad Alkmaar is het (Hollands)   ...............  Kaasmuseum te vinden.
[woordenschat ➛ in het hartje van : au cœur de]
---------------

Solutions / Oplossingen

01. het Europees Parlement
02. een briljant(e) politicus / een briljant(e) docent
03. zijn stille en bescheiden natuur / een knap dirigent
04. weinig contant geld
05. de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken / een voorzichtiger houding
06. je lekkere recept
07. wekelijkse trainingsavonden / het stedelijk zwembad
08. goed nieuws / een roze bril / een gezonder hart
09. een eerlijk(e) politicus
10. geen groot staatsman / een uitzonderlijk(e) redenaar
11. uw plastisch chirurg / in goede gezondheid
12. de algemeen directeur / de Koninklijke Bibliotheek
13. de derdejaars studenten / de eerstejaars studenten
14. een geweldig(e) gids / het Federaal Parlement
15. de historische kaasstad / het Hollands Kaasmuseum

Exercice; oefening (6) : l'adjectif qualificatif; het bijvoeglijk naamwoord / cas particuliers; bijzondere gevallen / grammaire; spraakkunst / néerlandais; Nederlands

 • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
 • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)
 • Théorie / Theorie : 👉 https://docnederlands.blogspot.com/2018/06/adjectifs-qualificatifs-epithetes-sans.html

Exercice grammatical / Grammatica-oefening

Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe en néerlandais!
Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels in het Nederlands!

01. Het Ministerie van (Buitenlands)   ................   Zaken heeft een (Belgisch)   ................   diplomaat uit Kopenhagen teruggeroepen op verdenking van spionage.
[woordenschat ➛ de verdenking : le soupçon]
02. De (maatschappelijk)   .................   werkster kan u hierover informatie geven.
03. In die uitdrukkingen blijft het (bijvoeglijk)   .................   naamwoord onveranderd.
[woordenschat ➛ de uitdrukking : l'expression / onveranderd : inchangé, invariable]
04. Op het plein kwam ik een (oud)   ..................   vriend uit mijn schooltijd tegen.
[woordenschat ➛ tegenkomen (kwam ... tegen, tegengekomen) = ontmoeten]
05. Wegens de overstomingen werden er (steviger)   ..................   huizen gebouwd.
[woordenschat ➛ de overstoming : l'inondation / stevig : solide]
06. Wat een (belachelijk)   ..................   antwoord!
[woordenschat ➛ belachelijk : ridicule]
07. Zijn er echt geen (belangrijker)   ................   beslissingen te nemen?
[woordenschat ➛ echt : vraiment / de beslissing : la décision]
08. Het is een (fraai)   ..................   pentekening die gemaakt werd door een (jong)   .................   artiest met een (verbluffend)   ................   potentieel.
[woordenschat ➛ fraai = mooi / verbluffend : stupéfiant, à couper le souffle]
09. Ze verkoopt (tweedehands)   .................   kleren op de markt.
[woordenschat ➛ tweedehands : d'occasion, de seconde main]
10. Vervang het (zelfstandig)   ...................   naamwoord door een (persoonlijk)   ..................   voornaamwoord!
[woordenschat ➛ zelfstandig naamwoord = substantief / persoonlijk voornaamwoord = personaal pronomen]
---------------
Solutions / Oplossingen

01. het Ministerie van Buitenlandse Zaken / een Belgisch(e) diplomaat
02. De maatschappelijk werkster
03. het bijvoeglijk naamwoord
04. een oud vriend
05. steviger huizen
06. een belachelijk antwoord
07. geen belangrijker beslissingen
08. een fraaie pentekening / een jong artiest [sens abstrait : qui débute]; een jonge artiest [sens concret : peu âgé] / een verbluffend potentieel
09. tweedehands kleren
10. het zelfstandig naamwoord / een persoonlijk voornaamwoord

jeudi 7 juin 2018

Exercice; oefening (5) : l'adjectif qualificatif; het bijvoeglijk naamwoord / cas particuliers; bijzondere gevallen / grammaire; spraakkunst / néerlandais; Nederlands

 • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
 • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)
 • Théorie / Theorie : 👉 https://docnederlands.blogspot.com/2018/06/adjectifs-qualificatifs-epithetes-sans.html

Exercice grammatical / Grammaticale oefening

Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe!
Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels!

01. Hij legde zijn (lang)   ................   voeten op zijn (metalen)   ...............   bureau, sloeg zijn (dik)   ...............   krant open en zocht het (gemengd)   ...............   nieuws.
[woordenschat ➛ openslaan : ouvrir (en dépliant)]
02. Hij was een (wereldberoemd)   ................   architect en ontwierp meer dan 200 (modern)   ................   gebouwen.
[woordenschat ➛ ontwerpen (ontwierp, ontworpen) : concevoir, élaborer]
03. Het blijkt dat een (groot)   ................   aantal studenten problemen heeft met de overgang van het (secundair)   ................   onderwijs naar het (universitair)   ...............   onderwijs.
[woordenschat ➛ het blijkt dat ... : il s'avère que ... / de overgang : le passage, la transition]
04. Het zoeken naar een (goed)   ................   advocaat is niet (gemakkelijk)   ................   .
05. Hij is een (bekwaam)   ................   arbeider, een (ervaren)   .................   persoon en hij is op zoek naar een job in de bouwsector.
[woordenschat ➛ bekwaam : compétent / ervaren : expérimenté]
06. In die tijd was hij nog geen (bekend)   ................   schrijver. Hij stond aan het begin van zijn (lang)   ................   carrière.
07. Wij zijn op zoek naar een (tweetalig)   .................   verkoper voor onze (nieuw)   ................   winkel in Brussel.
08. Het (ministerieel)   ................   besluit van 9 juli is nu vervangen door het (nieuw)   .................   (ministerieel)   .................   besluit van 3 december.
[woordenschat ➛ het besluit : le décret / vervangen (verving, vervangen) : remplacer]
09. Hij was een (intelligent)   ................   voetballer die alles kon.
10. Volgens het (Nationaal)   ...............   Instituut voor de Statistieken geven (Belgisch)   ...............   gezinnen gemiddeld 16% van hun budget uit aan voeding, drank en tabak.
[woordenschat ➛ gemiddeld : en moyenne / de voeding : l'alimentation]
11. We beginnen met een (eenvoudig)   ................   oefening en daarna maken we een (moeilijker)   ................   oefening.
12. Op een (creatief)   .................   manier zet hij ouders en kinderen aan het werk om samen tot een (gelukkiger)   .................   situatie te komen.
13. Christiaan Huygens was een (Nederlands)   ................   geleerde.
[woordenschat ➛ de geleerde : le savant]
14. De (doodgeschoten)   ................   kapitein was een (succesvol)   .................   zeiler en ook een (gerenommeerd)   .................   advocaat.
[woordenschat ➛ doodschieten (schoot ... dood, doodgeschoten) : abattre (avec une arme) / de zeiler : le yachtman]
15. Die (47-jarig)   .................   man was een (fantastisch)   ................   tennisspeler en heeft (buitengewoon)   ..................   successen geoogst als trainer.
[woordenschat ➛ buitengewoon : extraordinaire / oogsten : récolter]
---------------
Solutions / Oplossingen

01. zijn lange voeten / zijn metalen bureau / zijn dikke krant / het gemengd nieuws
02. een wereldberoemd(e) architect / 200 moderne gebouwen
03. een groot aantal / het secundair onderwijs / het universitair onderwijs
04. een goed(e) advocaat / niet gemakkelijk
05. een bekwaam (bekwame) arbeider / een ervaren persoon
06. geen bekend(e) schrijver / zijn lange carrière
07. een tweetalig(e) verkoper / onze nieuwe winkel
08. het ministerieel besluit / het nieuwe ministerieel besluit
09. een intelligent(e) voetballer
10. het Nationaal Instituut voor de Statistieken / Belgische gezinnen
11. een eenvoudige oefening / een moeilijker oefening
12. een creatieve manier / een gelukkiger situatie
13. een Nederlands(e) geleerde
14. de doodgeschoten kapitein / een succesvol(le) zeiler / een gerenommeerd(e) advocaat
15.  die 47-jarige man / een fantastish(e) tennisspeler / buitengewone successen

Exercice; oefening (4) : l'adjectif qualificatif; het bijvoeglijk naamwoord / cas particuliers; bijzondere gevallen / grammaire; spraakkunst / néerlandais; Nederlands

 • Exercices grammaticaux (en néerlandais) / Grammaticale oefeningen (in het Nederlands)
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
 • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)
 • Théorie / Theorie : 👉 http://docnederlands.blogspot.com/2018/06/adjectifs-qualificatifs-epithetes-sans.html
Postcard : boy and girl enjoying a street organ performance.
https://www.pinterest.com/pin/182255116147422878/
https://i.pinimg.com/originals/ce/b1/da/ceb1da1e3a684ffdbf112101251ce39e.jpg
---------------

Exercice grammatical / grammaticale oefening

Accord de l'adjectif : -e ou pas de -e ? Faites bien attention aux règles d'orthographe!
Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord : wel -e of geen -e ? Let eens goed op de spelregels!

01. Naast het (Koninklijk)   ...............   Paleis staat de (Nieuw)   ................   Kerk waar Maxima en Willem-Alexander trouwden.
02. Het (middeleeuws)   ................   kasteel van Gaasbeek ligt in een (groot)   ...............   park van bijna vijftig hectare.
[woordenschat ➛ middeleeuws : médiéval]
03. In zijn boek schrijft hij over zijn ervaring als docent Nederlands in het (middelbaar)   ..............   onderwijs.
[woordenschat ➛ de ervaring : l'expérience / middelbaar = secundair]
04. Dat was een (groot)   ................   schilder die bekend werd om zijn (gedetailleerd)   ...............   stadsgezichten.
[woordenschat ➛ het stadsgezicht : le panorama d'une ville]
05. Het was een (moedig)   ...............   soldaat en een (kundig)   ..............   staatsman.
[woordenschat ➛ moedig : courageux / kundig : compétent]
06. In het (Stedelijk)   ...............   Museum kan je een collectie (Vlaams)   ...............   en (Hollands)   ................   meesters gaan bekijken.
07. Ze was een (groot)   ...............   dame met een (groot)   ...............   voorliefde voor mode en (diamanten)   ...............   juwelen.
[woordenschat ➛ de voorliefde : la préférence / het juweel : le bijou]
08. Maak telefonisch een afspraak met een (maatschappelijk)   ...............   werkster bij de (sociaal)   ...............   dienst !
[woordenschat ➛ de dienst : le service]
09. Op de foto zie je een (knap)   ...............  jongen van ongeveer 20 jaar met (halflang)   ...............   haar en (blauw)   ..............   ogen.
10. Dat is een (knap)   ...............   journalist van wie de beroepsethiek een voorbeeld kan zijn voor iedereen.
[woordenschat ➛ de beroepsethiek : l'éthique professionnelle]
---------------
Solutions / Oplossingen

01. het Koninklijk Paleis / de Nieuwe Kerk
02. het middeleeuwse kasteel / een groot park
03. het middelbaar onderwijs
04. een groot schilder / zijn gedetailleerde stadsgezichten
05. een moedig(e) soldaat / een kundig(e) staatsman
06. het Stedelijk Museum / Vlaamse en Hollandse meesters
07. een grote dame / een grote voorliefde / diamanten juwelen
08. een maatschappelijk werkster / de sociale dienst
09. een knappe [sens concret : aspect physique] jongen / halflang haar / blauwe ogen
10. een knap [sens abstrait] journalist

Adjectifs qualificatifs épithètes sans -e; bijvoeglijke naamwoorden zonder -e, attributief gebruik / grammaire; spraakkunst / néerlandais; Nederlands

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, spraakkunst : theorie
 • Accord de l'adjectif qualificatif épithète : cas particuliers / Verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, flexie van het adjectief, attributief gebruik : bijzondere gevallen
 • Adjectifs qualificatifs épithètes sans -e / Bijvoeglijke naamwoorden zonder -e, attributief gebruik
 • Niveaux : 6N1, 6N2 (niveau avancé) / Niveaus : 6N1, 6N2 (gevorderd niveau)
---------------
1. Bekijk de volgende voorbeelden / Observez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) : geen -e / Au singulier : pas de -e

♦ In bepaalde benamingen of uitdrukkingen met officiële termen of officiële namen van gebouwen, officiële titels of functieaanduidingen, grammaticale termen ... / Dans certaines dénominations ou expressions contenant des termes officiels ou des noms de bâtiments officiels, des titres officiels ou des désignations de fonctions, des termes grammaticaux ...

2. Bekijk de volgende voorbeelden / Observez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) : bij voorkeur geen -e / Au singulier : de préférence pas de -e

♦ bij het aangeven van een morele, abstracte, professionele kwaliteit of van een nationaliteit / lorsqu'on indique une qualité morale, abstraite, professionnelle ou une nationalité

♦ met (vooral mannelijke) persoons- of beroepsnamen / avec des noms de personnes ou de professions (surtout masculins)

♦ voorafgegaan door een, geen, welk, ieder ... / précédés de een, geen, welk, ieder ...

3. Bekijk de volgende voorbeelden / Observez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) : bepaalde adjectieven met -e en zonder -e / Au singulier : certains adjectifs avec -e et sans -e

♦ die adjectieven hebben twee verschillende betekenissen (zonder -e : abstracte betekenis; met -e : concrete betekenis) / ces adjectifs ont deux significations différentes (sans -e : sens abstrait; avec -e : sens concret)

4. Bekijk de volgende voorbeelden / Observez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) of in het meervoud (de pluralis) : gewoonlijk geen -e / Au singulier ou au pluriel : généralement pas de -e

♦ voor adjectieven met 3 of meer lettergrepen in de vergrotende trap (de comparatief) / pour les adjectifs de 3 syllabes ou plus au comparatif de supériorité

5. Bekijk de volgende voorbeelden / Regardez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) : -e of geen -e [facultatief] / Au singulier : -e ou pas de -e [facultatif]
⏩ vóór een het-woord / devant un nom neutre

♦ met adjectieven die op -ig, -lijk, -lijks, -rijk, -end uitgaan. / avec des adjectifs qui se terminent par -ig, -lijk, -lijks, -rijk, -end

[Vaak adjectief zonder -e, als de uitgang -e de derde opeenvolgende doffe lettergreep is : het onvermij-de(1)-lijk(2)-e(3) gevolg → het onvermijdelijkɇ gevolg / Souvent, adjectif sans -e, quand la désinence -e constitue la troisième syllabe sourde consécutive : het onvermij-de(1)-lijk(2)-e(3) gevolg → het onvermijdelijkɇ gevolg]

6. Bekijk de volgende voorbeelden / Observez les exemples suivants
⏩ In het enkelvoud (de singularis) of in het meervoud (de pluralis) : geen -e / Au singulier ou au pluriel : pas de -e

♦ met adjectieven die met een rangtelwoord beginnen / avec les adjectifs qui commencent par un nombre ordinal
---------------
Bronnen / Sources

J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier
W. Mattens, P. Vandenberghe, Praktische Spraakkunst van het Algemeen Bruikbaar Nederlands, Antwerpen/Utrecht
J.-P. Vandenberghe, A. Gondry, A. Debrulle, Nederlandse Oefenbijbel, Didier Hatier
A. M. Fontein, A. Pescher - Ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht
A. Bertha, Synthèse de grammaire néerlandaise, A.De Boeck
OnzeTaal :