samedi 31 octobre 2020

ALS / TOEN (onderschikkende voegwoorden; conjonctions de subordination) + o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), imperfectum, preteritum ; imparfait, prétérit / grammatica-oefening; exercice de grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Emploi de l'imparfait, emploi du prétérit / Gebruik van de o.v.t. (onvoltooid verleedeen tijd), gebruik van het imperfectum (preteritum)
  • Avec les conjonctions de subordination : ALS et TOEN / Met de onderschikkende voegwoorden (onderschikkende conjuncties, subordinerende conjuncties) : ALS en TOEN
  • Exercice grammatical / Grammaticale oefening
---------------
 Grammatica-oefening 
 De onderschikkende voegwoorden (de onderschikkende conjuncties, 
 de subordinerende conjuncties) : ALS en TOEN 
 
 Exercice grammaticale 
 Les conjonctions de subordination : ALS et TOEN 
 
Kies ALS of TOEN. Zet de werkwoorden (verba) in de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd = het imperfectum, het preteritum).
Choisis ALS ou TOEN. Mets les verbes à l'imparfait (au prétérit).
 
01) [..........] het  .................... (ophouden) met regenen,  ....................  (gaan) ze dadelijk in de tuin spelen
➛woordenschat : ophouden : s'arrêter, cesser / dadelijk : tout de suite, immédiatement
 
02) Het  ....................  (zijn) nog geen acht uur in de ochtend, [..........] iemand aan de deur  ....................  (kloppen).
 
03) [..........] ze elkaar op straat  ....................  (tegenkomen),  ....................  (maken) ze vaak een praatje.
➛woordenschat : elkaar tegenkomen : se rencontrer, se croiser / een praatje maken : faire un brin de causette
 
04) [..........] het  ....................  (ophouden) met regenen,  ....................  (gaan) ze telkens in de tuin spelen.
➛woordenschat : ophouden : s'arrêter, cesser / telkens : à chaque fois
 
05) [..........] ik plotseling  ....................  (binnenkomen),  ....................  (worden) hij helemaal rood.
➛woordenschat : plotseling : tout à coup, soudainement / rood worden : rougir
 
06) Ik  ....................  (zijn) heel jong, [..........] ik mijn eerste skateboard  .................... (krijgen).
 
07) [..........] ik klaar  ....................  (zijn) met de middelbare school,  ....................  (weten) ik eigenlijk nog helemaal niet wat ik  ....................  (willen) gaan studeren.
➛woordenschat : de middelbare school : l'école secondaire / eigenlijk : à vrai dire
 
08) [..........] we vakantie  ....................  (hebben),  ....................  (sporten) we elke dag om fit te blijven.
➛woordenschat : fit : en forme
 
09) [..........] ik met hem serieus  ....................  (willen) praten,  ....................  (doen) ik dat vaak in de garage.
➛woordenschat : vaak (= dikwijls) : souvent
 
10) Ons verdriet  ....................  (zijn) groot, [..........] we vorig jaar  ....................  (besluiten) naar Amersfoort te verhuizen.
➛woordenschat : het verdriet : le chagrin / besluiten : décider / verhuizen : déménager
---------------
OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
 
01) Toen het ophield met regenen, ging/gingen ze dadelijk in de tuin spelen.
02) Het was nog geen acht uur in de ochtend, toen iemand aan de deur klopte.
03) Als ze elkaar op straat tegenkwamen, maakten ze vaak een praatje.
04) Als het ophield met regenen, ging/gingen ze telkens in de tuin spelen.
05) Toen ik plotseling binnenkwam, werd hij helemaal rood.
06) Ik was heel jong, toen ik mijn eerste skateboard kreeg.
07) Toen ik klaar was met de middelbare school, wist ik eigenlijk nog helemaal niet wat ik wilde gaan studeren.
08) Als we vakantie hadden, sportten we elke dag om fit te blijven.
09) Als ik met hem serieus wilde praten, deed ik dat vaak in de garage.
10) Ons verdriet was groot, toen we vorig jaar besloten naar Amersfoort te verhuizen.
---------------
 Doctissimo : Oefening : ALS / TOEN (onderschikkende voegwoorden) + o.v.t. (imperfectum) /
jpeg-formaat
Pinterest : Exercice : ALS / TOEN (conjonctions de subordination) + imparfait, prétérit /
format JPEG
Oefening : ALS / TOEN (subordinerende conjuncties) + o.v.t. (imperfectum) /
pdf-formaat
 

mardi 13 octobre 2020

ALS (onderschikkend voegwoord; conjonction de subordination) + o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), imperfectum, preteritum ; imparfait, prétérit / grammatica-oefening; exercice de grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Emploi de l'imparfait, emploi du prétérit / Gebruik van de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), gebruik van het imperfectum (preteritum
  • Avec la conjonction de subordination : ALS / Met het onderschikkend(e) voegwoord (de onderschikkende conjunctie, de subordinerende conjunctie) : ALS
  • Exercice grammatical / Grammaticale oefening
---------------
 Grammatica-oefening
 Het onderschikkend(e) voegwoord (de onderschikkende conjunctie, 
 de subordinerende conjunctie) : ALS 
De o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfetum, het preteritum
 
 Exercice de grammaire 
 La conjonction de subordination : ALS 
L'imparfait, le prétérit

 ALS 
Ter herinnering : uitdrukking van een herhaling of een gewoonte in het verleden [= telkens als, elke keer dat, elke keer als, iedere keer dat, iedere keer als]
Pour rappel : expression d'une action habituelle ou répétée dans le passé [= chaque fois que, toutes les fois que]
+
Gebruik van de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd) of het imperfectum (preteritum)
Emploi de l'imparfait ou du prétérit

Zet de werkwoorden (verba) in de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd = het imperfectum, het preteritum).
Mets les verbes à l'imparfait (prétérit).

01) Wij  ....................  (doen) altijd heel veel samen en als het mooi weer  ....................  (zijn), ....................  (gaan) we er altijd opuit.
➛ woordenschat : eropuit gaan : sortir, partir, être de sortie

02) Als hij bij ons  ....................  (komen),  ....................  (brengen) hij altijd iets mee voor de kinderen.
➛ woordenschat : meebrengen : apporter
 
03) Als we  ...................  (denken) de oplossing te hebben gevonden,  ....................  er weer nieuwe problemen ....................  (opduiken).
➛ woordenschat : de oplossing : la solution / weer (= opnieuw) : à nouveau, de nouveau / opduiken : surgir, apparaître

04) Je  ....................  (staan) altijd voor haar klaar, als ze hulp nodig  ....................  (hebben).
➛ woordenschat : klaarstaan : être prêt, se tenir prêt, être disponible / iets nodig hebben : avoir besoin de quelque chose

05) Mijn konijnen  ....................  (zitten) altijd binnen, en alleen in de lente of in de zomer, als het niet te warm  ....................  (zijn),  ....................  (zitten) ze buiten.
➛ woordenschat : het konijn : le lapin / binnen zitten : être à l'intérieur, rester à l'intérieur / buiten zitten : être à l'extérieur, rester à l'extérieur

06) Mijn grootvader  .................... (sterven) in 2009. Ik  ....................  (bezoeken) hem vaak. Als hij over 'vroeger'  ....................  (vertellen),  ....................  (vinden) ik dat altijd erg leuk.
➛ woordenschat : sterven : mourir / vaak (= dikwijls) : souvent / vertellen : raconter / erg (= zeer, heel) : très

07) Elke ochtend, als ik de hond  ....................  (uitlaten),  .................... iedereen me  ....................  (aanspreken).
➛ woordenschat : de ochtend (= de morgen) : le matin / de hond uitlaten : sortir le chien / iemand aanspreken : parler à quelqu'un, adresser la parole à quelqu'un
 
08) Ik  .................... (krijgen) altijd honger, als ik dat kookboek  ....................  (lezen).
➛ woordenschat : de honger : la faim / het kookboek : le livre de cuisine

09) 's Morgens, als we  ....................  (opstaan),  .................... (zijn) de ruiten van onze slaapkamer bedekt met ijsbloemen.
➛ woordenschat : opstaan : se lever / de ruit : la vitre / bedekt : (re)couvert / de ijsbloemen : les arborisations de givre, les fleurs de givre

10) Hij  ....................  (zijn) een sterke man, maar als hij dit liedje  ....................  (horen), ....................  hij steeds in tranen  .................... (uitbarsten).
➛ woordenschat : het liedje : la chanson / in tranen uitbarsten : fondre en larmes
----------------
OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 

01) Wij deden altijd veel samen en als het mooi weer was, gingen we er altijd opuit.
02) Als hij bij ons kwam, bracht hij altijd iets mee voor de kinderen.
03) Als we dachten de oplossing te hebben gevonden, doken er weer nieuwe problemen op.
04) Je stond altijd voor haar klaar, als ze hulp nodig had.
05) Mijn konijnen zaten altijd binnen, en alleen in de lente of in de zomer, als het niet te warm was, zaten ze buiten.
06) Mijn grootvader stierf in 2009. Ik bezocht hem vaak. Als hij over 'vroeger' vertelde, vond ik dat altijd heel leuk.
07) Elke ochtend, als ik de hond uitliet, sprak iedereen me aan.
08) Ik kreeg altijd honger, als ik dat kookboek las.
09) 's Morgens, als we opstonden, waren de ruiten van onze slaapkamer bedekt met ijsbloemen.
10) Hij was een sterke man, maar als hij dit liedje hoorde, barstte hij steeds in tranen uit.
---------------
Pinterest : Oefening : ALS (onderschikkend voegwoord) + o.v.t., imperfectum /
jpeg-formaat
Doctissimo : ALS (conjonction de suboridination) + imparfait /
format JPEG
ALS (onderschikkend voegwoord, subordinerende conjunctie) + o.v.t., imperfectum /
pdf-formaat