jeudi 11 juillet 2019

Quiz - vocabulaire; woordenschat / Wat een sneeuw ! / néerlandais; Nederlands

 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
 • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw
 • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening
 • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands
---------------
 Quiz  Wat een sneeuw !  /  Quelle neige ! 

Bekijk het animatieplaatje en kies het juiste antwoord. Soms zijn er meerdere correcte antwoorden mogelijk !
Observe l'animation et choisis la bonne réponse. Parfois, plusieurs réponses correctes sont possibles !

1) Er vallen  ....................  uit de lucht.

a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwklokjes
d) sneeuwvlokken

2) De kinderen maken

a) een sneeuwpop
b) een sneeuwberg
c) een sneeuwman
d) een sneeuwhut

3) Door de ramen zie je dat

a) het huis verlucht is.
b) het huis uitgelicht is.
c) het huis verlicht is.
d) het huis ingelicht is.

4) Het voertuig dat over de sneeuw glijdt, is

a) een arrenslee
b) een houtsnee
c) een toverfee
d) een heimwee

5) Dit animatieplaatje toont 

a) een wintertuin
b) een wintertafereel
c) een winterstalling
d) een winterlandschap

6) De bomen die je ziet, zijn

a) sparren
b) eikenbomen
c) kastanjebomen
d) dennenbomen
---------------
 OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 
1)
d : sneeuwvlokken (de sneeuwvlok)

2)
a : een sneeuwpop (de)
c : een sneeuwman (de)

3)
c : het huis verlicht is

4)
a : een arrenslee (de)

5)
b : een wintertafereel (het)
d : een winterlandschap (het)

6)
a : sparren (de spar)
d : dennenbomen (de dennenboom)
---------------
Doctissimo : document 'Quiz : Wat een sneeuw !' / format JPEG
Pinterest : document 'Quiz : Wat een sneeuw !' / jpeg-formaat

mercredi 10 juillet 2019

Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

 • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw
 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
 • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening
 • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
---------------
 QUIZ  de winter  l'hiver 


Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?
Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

1) Achter de jongedame staat :

a) een lampion
b) een schemerlamp
c) een lantaarnpaal
d) een gloeilamp

2) De jongedame draagt :

a) witte leren handschoenen
b) witte wollen wanten
c) witte wollen handschoenen
d) witte wollen mitaines

3) Ze heeft een …........... op :

a) pet
b) muts
c) hoed
d) halsdoek

4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'seizoen' ?

a) jaartelling
b) jaarwisseling
c) jaartal
d) jaargetijde

5) Deze jongedame heet je welkom met

a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwvlokken
d) sneeuwklokjes

6) Achter haar zie je :

a) een winterlandschap
b) een wintersport
c) een winterpaleis
d) een winterzon
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

1)
c : lantaarnpaal (de)

2)
a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

3)
b : muts (de)

4)
d : jaargetijde (het)

5)
c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

6)
a : winterlandschap (het)
---------------
Doctissimo : document 'In de sneeuw' / format JPEG
Pinterest : document 'In de sneeuw' / jpeg-formaat

mardi 9 juillet 2019

De datum in het Nederlands schrijven en zeggen; écrire et dire la date en néerlandais / grammatica, spraakkunst; grammaire

 • Formuler et prononcer la date en néerlandais / De datum in het Nederlands formuleren en uitspreken
 • Différentes formulations de la date / Verschillende formuleringen van de datum
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
Canal in Flanders, 1894, Theo van Rysselberghe
---------------
DE DATUM  LA DATE 

De datum wordt geformuleerd met een bepaald hoofdtelwoord, gevolgd door de naam van de maand en zo nodig gevolgd door het jaartal. / On formule la date en néerlandais à l'aide d'un nombre cardinal, suivi du nom de mois et le cas échéant, de l'année.

U schrijft / Vous écrivez :

10 maart 2011 [in gewone lopende tekst; bovenaan in een brief / dans la simple formulation d'un texte; dans l'angle supérieur d'une lettre]

U zegt / Vous dites :

tien maart tweeduizend elf
tien maart tweeduizend en elf
de tiende maart tweeduizend (en) elf
de tiende van de derde tweeduizend (en) elf [gesproken taal / langue parlée]

Bij de getallen van honderd(en)een tot en met honderd(en)twaalf en bij de getallen van duizend(en)een tot en met duizend(en)twaalf kan er tussen de twee delen van het woord en geplaatst worden, maar en kan ook worden weggelaten. / Lors de l'emploi des nombres honderd(en)een jusqu'à honderd(en)twaalf compris, il est possible d'insérer un en entre les deux éléments du numéral, mais ce n'est pas obligatoire. 

Bij het uitspreken van het jaartal wordt het woord honderd meestal weggelaten. / Quand on prononce l'année, on peut la plupart du temps laisser tomber le mot honderd :

5 mei 1945 - vijf mei negentienvijfenveertig / vijf mei negentienhonderdvijfenveertig [formeel taalgebruik / langue formelle]

U schrijft ook / Vous écrivez aussi :

10-03-2011 [vooral in Nederland gebruikt; ook in een internationale context / surtout utilisé aux Pays-Bas; également dans un contexte international]
10.03.2011 [vooral in België gebruikt; dikwijls in referentieregels van brieven, op affiches en in aankondigingen / utilisé surtout en Belgique; souvent dans les références de lettres, sur les affiches ou dans les annonces]

Soms schrijft men ook / Parfois, on écrit aussi :

10-3-2011 [die vorm is minder aan te bevelen ! / cette forme est à déconseiller !]
10.3.2011 [die vorm is minder aan te bevelen ! / cette forme est à déconseiller !]
---------------
Vergelijk met het Engels ! / Comparez avec l'anglais !

Pinterest : document 'DE DATUM / LA DATE' / format JPEG
Doctissimo : document 'DE DATUM / LA DATE' / jpeg-formaat
---------------
SOURCES  /  BRONNEN 


Taaltelefoon - datumnotatie : https://www.taaltelefoon.be/datumnotatie

A. M. Fontein, A. Pescher - ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

Carola Henn, Joseph Vromans, Henny-Annie Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, Didier Hatier

Ghislain Vandevyvere, Guide de grammaire néerlandaise, A. De Boeck, Bruxelles

jeudi 4 juillet 2019

Het voltooid deelwoord; le participe passé / regelmatige werkwoorden met onscheidbare voorvoegsels (prefixen); verbes réguliers avec préfixes inséparables: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / grammatica; spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

 • Préfixes inséparables : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / Onscheidbare voorvoegsels, onscheidbare prefixen: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-
 • Préfixes non accentués / Onbeklemtoonde voorvoegsels, ongeaccentueerde prefixen
 • Participe passé / Voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (van het perfectum)
 • Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden, regelmatige verba
Affiche Geraardsbergen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, Herman Verbaere
----------------
Het voltooid deelwoord [het verleden deelwoord, het participium (perfecti), het   participium (van het perfectum)] van regelmatige werkwoorden [verba] die met de volgende voorvoegsels [prefixen] beginnen : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-   [onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) voorvoegsels (prefixen)]

Le participe passé des verbes réguliers qui commencent par les préfixes suivants : 
be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- (préfixes non accentués)

 be- [bə] 

bedekken → bedekt (< 't sexy fokschaap) [(re)couvrir]
bedanken → bedankt (< 't sexy fokschaap) [remercier]
bedienen → bediend [servir; s'occuper de]
bedoelen → bedoeld [vouloir dire, entendre par]
betuigen → betuigd [témoigner]
beëindigen → beëindigd [terminer, finir, achever]
beteren ['betərə(n)] (= beter worden) → gebeterd [aller mieux, s'améliorer]
beteren [bə'terə(n)] (= teren, met teer bestrijken) → beteerd [goudronner]
bekeren ['bekərə(n)](sport: een cupwedstrijd spelen) → gebekerd [disputer un match de coupe]
bekeren [bə'kerə(n)](van godsdienst, mening of partij laten veranderen)bekeerd [convertir (à)]
beeldhouwen → gebeeldhouwd [sculpter]

 ge- [xə] 

gebaren → gebaard [gesticuler]
gebeuren → gebeurd [se passer, se produire, arriver]
gebruiken → gebruikt (< 't sexy fokschaap) [utiliser, employer, se servir de]
geloven → geloofd [croire]

 er- [ɛr] 

erkennen → erkend
erlangen → erlangd
zich erbarmen → erbarmd
ergeren [ˈɛrxərə(n)]geërgerd
eren [ˈerə(n)] geëerd
eroderen [ero'derə(n)] geërodeerd

 her- [hɛr] 

herdrukken → herdrukt (< 't sexy fokschaap)
herhalen → herhaald
herinneren → herinnerd
herkennen → herkend
herleven → herleefd
hervormen → hervormd
herboriseren → geherboriseerd
herstructureren → geherstructureerd
herformuleren → geherformuleerd
herexamineren geherexamineerd
herwaarderen → geherwaardeerd of herwaarderd
herbergen → geherbergd

 ont- [ɔnt] 

ontdekken → ontdekt (< 't sexy fokschaap)
ontmoeten → ontmoet (< 't sexy fokschaap)
ontbossen → ontbost (< 't sexy fokschaap)
ontleden → ontleed
onterven → onterfd
ontsporen → ontspoord
ontroeren → ontroerd
ontstoppen → ontstopt (< 't sexy fokschaap)

 ver- [vər] 

veranderen → veranderd
verassen → verrast (< 't sexfokschaap)
verbeteren → verbeterd
verblinden → verblind
vertellen → verteld
verhalen → verhaald
vertalen → vertaald
verrichten → verricht (< 't sexfokschaap)
verpesten → verpest (< 't sexfokschaap)
vervuilen → vervuild
verfrissen → verfrist (< 't sexfokschaap)
verven ['vɛrvə(n)] → geverfd
---------------
Doctissimo : document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen) / 
jpeg-formaat
Pinterest : document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen) /
format JPEG
Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen) /
format PDF
https://drive.google.com/file/d/1GZJEBeMvKy5FN1e7Y-4CGsAiA_GRQovk/view?usp=sharing
---------------
BRONNEN  SOURCES 

Genootschap Onze Taal : 

Algemene Nederlandse Spraakkunst :

Taaladvies :

DBNL : 

A. M. Fontein, A. Pescher – ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

mercredi 3 juillet 2019

Vidéo; video : cours de néerlandais; cursus Nederlands / leçon 1 et 2; les 1 en 2 / conversation; gesprek / exercices de prononciation; uitspraakoefeningen

 • Leçon 1 et 2 - Première et deuxième leçon / Les 1 en 2 - Eerste en tweede les
 • Cours de néerlandais pour débutants (SITAS)/ Cursus Nederlands voor beginners (SITAS)
 • Compréhension à l'audition / Luistervaardigheid
 • Entraînement à la prononciation / Uitspraaktraining
 • Dialogue, conversation / Dialoog, gesprek
----------------
---------------
Si vous souhaitez recevoir gratuitement les leçons 1 et 2 (script, documents sonores en format MP3, vidéo en format MP4) dont certains extraits figurent ci-dessous, il suffit d'en faire la demande en remplissant le formulaire de contact ou en cliquant sur 'mon profil docnederlands' afin de me contacter. Veuillez mentionner la référence 'Cours de néerlandais : leçon 1 et 2'.

Hieronder staan een paar fragmenten van les 1 en 2 (script, geluidsdocumenten in mp3-formaat, video in mp4-formaat). Wenst u die gratis te verkrijgen, dan kunt u een aanvraag doen door het contactformulier in te vullen of op 'mijn profiel docnederlands' te klikken voor contactopname. Gelieve de referentie 'Cours de néerlandais : leçon 1 et 2' in uw mailtje te vermelden.
----------------
Les 1 & 2 - Eerste en tweede les  /  Leçon 1 & 2 - Première et deuxième leçon 

Videoversie  /  Version vidéo 

Kijk en luister naar les 1 en 2 (fragmenten) / Regardez et écoutez la leçon 1 et 2 (extraits) :Script 

Les 1 : dialoog / Leçon 1 : dialogue

Dubois : Dag! Dag kinderen !
Kinderen : Dag meneer !
Dubois : Wat doen jullie ?
Annette : We spelen ... we spelen verstoppertje.
Dubois : Dat is leuk! Hoe oud ben je ?
Saskia : Twaalf, meneer
... ... ...

Les 2 : uitspraakoefeningen / Leçon 2 : exercices de prononciation

maan, tafel, man, dak, been, lepel, bed, fles, Piet, liter, pit, kind
boom, lopen, bom, kopje, muur, duren, put, dun, boer, deur, boek, neus

 • Présentation incomplète : les documents sont à demander par courriel.
 • Gedeeltelijke presentatie : de documenten moeten per e-mail worden aangevraagd.
----------------
Document 'SITAS - les 1 & 2' (onvolledig) / pdf-formaat

mardi 2 juillet 2019

Vocabulaire; woordenschat : klaar, bereid, gereed [prêt (à); fini] / néerlandais; Nederlands

 • Différence de sens entre KLAAR, BEREID, GEREED / Betekenisverschillen tussen KLAAR, BEREID, GEREED
 • Questions linguistique / Taalvraag
 • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans
---------------
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour les ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
----------------
Pinterest : document 'KLAAR, BEREID, GEREED' / jpeg-formaat
Doctissimo : document 'KLAAR, BEREID, GEREED' / format JPEG
Document 'KLAAR, BEREID, GEREED' / format PDF